Algemene voorwaarden


Pelletkachelwarmte.nl BV (leverancier) Algemene voorwaarden. (2014)


Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de hiervoor genoemde leverancier en koper/opdrachtgever (‘wederpartij’) in verband met door of namens de leverancier te verrichte leveringen en de – al dan niet daarbij overeengekomen – werkzaamheden.

2. Alle door de leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.


Artikel 2 Prijsaanpassing

1. Wanneer partijen voor het verrichten van de werkzaamheden een richtprijs zijn overeengekomen, geldt dat de leverancier deze mag verhogen wanneer hij kan aantonen dat hij voor het verrichten van de werkzaamheden hogere kosten heeft moeten maken dan hij had begroot. Hij is verplicht de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen zodra komt vast te staan dat de prijs meer dan 10% hoger zal uitkomen dan de opgegeven richtprijs. Voor het geval de opdrachtgever alsdan besluit de overeenkomst te annuleren, geldt met betrekking tot het bepaalde in artikel 9-lid 6 als uitgangspunt de overeengekomen richtprijs verhoogd met 10%.

2. De leverancier is gerechtigd om zijn prijs te verhogen in het geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of wijzigingen wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Dit laatste geldt niet wanneer de wederpartij deze noodzaak uit haar zelf had moeten begrijpen.

3. De leverancier is gerechtigd om de overeengekomen prijs aan te passen wanneer de kostenverhoging een gevolg is van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4. Kostenverhogingen die zich voordoen na het moment van het sluiten van de overeenkomst maar vóór het moment van levering of oplevering en die een gevolg zijn van wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld een verhoging van het BTW - percentage, mogen door de leverancier aan de wederpartij worden doorberekend.

5. Onverminderd het voorgaande geldt dat redelijke kostenverhogingen die niet uit de wet voortvloeien, door de leverancier kunnen worden doorberekend. Wanneer deze kostenverhogingen echter binnen drie maanden na het moment van het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden, heeft de wederpartij wanneer zij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“consument”), het recht de overeenkomst om niet te ontbinden tenzij het een consumentenkoopovereenkomst betreft

en vooraf is bepaald dat de levertijd tenminste drie maanden zou bedragen en de oorzaak van die verhoging zich eerst na die drie maanden heeft geopenbaard.


Artikel 3 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

1. De door de leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De wederpartij zal geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van de leverancier noch know-how die van de leverancier afkomstig is aan derden meedelen, anders dan met toestemming van de leverancier. Wanneer de leverancier – om niet – offertes, tekeningen, berekeningen, e.d. of know-how aan de wederpartij heeft verstrekt, is hij – onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde – gerechtigd tot betaling door de wederpartij in verband hiermee, wanneer blijkt dat de wederpartij aan derden opdrachten heeft verstrekt waarbij van deze gegevens gebruik wordt gemaakt.


Artikel 4 Levertijd /bewaring/opslag

1. De in de overeenkomst genoemde levertijd is bij benadering en deze kan onder meer afhangen van het tijdstip waarop met eventuele door de leverancier te verrichten werkzaamheden kan worden aangevangen. Hierbij is onder meer van belang: de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. en het tijdstip van de vervulling door de wederpartij van de voor het aanvangen van de werkzaamheden

noodzakelijke formaliteiten.

2. Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat de leverancier in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist waarbij aan de leverancier een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Eventueel door de leverancier te verrichten meerwerk zal – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – een gezien de betreffende omstandigheden redelijke verlenging van de levertijd tot gevolg mogen hebben.

3.  Afhalen en in bewaring van bestelde artikel

Indien de Klant zijn bestelling/reservering niet binnen een redelijke termijn afhaalt, is Pelletkachelwarmte.nl BV gerechtigd om 25% van het aankoopbedrag in rekening te brengen, c.q. in te houden ter vergoeding van de door haar gemaakte kosten, naast dat zij nakoming van de overeenkomst kan blijven verlangen. 


Artikel 5 Risico-overgang

1. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van de leverancier, die zich in de macht van de wederpartij of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de wederpartij. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van de leverancier is te wijten.

2. Wanneer de overeenkomst (overwegend) kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst, gaat het risico van de verkochte zaken op de wederpartij over bij aflevering, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft. Wanneer de overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van aanneming van werk, gaat het risico van het werk over na oplevering, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de leverancier aan de wederpartij heeft meegedeeld dat het werk gereed is en deze het werk heeft aanvaard. Bij gebreke van een keuring door de wederpartij geldt het werk als aanvaard na een redelijke termijn van maximaal 2 werkdagen na voornoemde mededeling.


Artikel 6 Meerwerk en aanpassing van de overeenkomst

1. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de wederpartij boven de in overeenkomst vastgelegde omvang wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

2. De leverancier is gerechtigd de overeenkomst aan te passen voor zover dat nodig mocht zijn om de te leveren zaken of de installatie daarvan aan te passen aan eventuele wettelijke eisen of voorschriften.


Artikel 7 Taken wederpartij

1. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat:

a. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van de leverancier behoren, zoals elektriciens, hak, breek, metsel, beton, stukadoors, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op een juiste wijze zijn verricht en dat dit tijdig – in ieder geval – vóór de beoogde leverantie of vóór de aanvang van de door de leverancier te verrichten werkzaamheden is geschied;

b. licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, en ter beschikking worden gesteld, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;

c. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten.

d. alle voor de te leveren zaken of de installatie daarvan benodigde vergunningen worden aangevraagd en tijdig aanwezig zijn alsmede dat verplichte meldingen die verband houden met de te leveren zaken of de installatie daarvan tijdig aan de betreffende instantie(s) worden gedaan.

2. Wanneer de leverantie niet kan plaatsvinden – of de werkzaamheden niet kunnen aanvangen – op het overeengekomen tijdstip wegens redenen binnen de risicosfeer van de wederpartij, dan is de wederpartij gehouden om de ten gevolge daarvan voor de leverancier ontstane redelijke kosten, onder meer in verband met de opslag van de te leveren zaken, aan de leverancier te vergoeden. Het risico met betrekking tot de zaken die – specifiek aangeduid – ten behoeve van de koper door de leverancier worden opgeslagen, berust vanaf het moment van de oorspronkelijk beoogde levering of oplevering bij de wederpartij.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van de geleverde, de te leveren en de te installeren zaken tot volledige betaling hiervan heeft plaatsgevonden en tot betaling heeft plaatsgevonden van de hiermee in verband staande werkzaamheden. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op vorderingen die de leverancier op de wederpartij heeft in verband met het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen.

2. Wanneer de zaken reeds zijn geïnstalleerd, is de wederpartij gehouden om – op eerste verzoek van de leverancier – bij niet tijdige, of bij niet volledige betaling de zaken te (doen laten) demonteren en aan de leverancier af te geven.


Artikel 9 Betaling en annulering

1. Alle te leveren goederen en materialen staan gespecificeerd op de offerte. Indien een item niet is genoemd kan er geen aanspraak op worden gemaakt. (rookgasmaterialen kan ook in pakketoptie worden genoteerd).

2. Betalingen geschieden á contant, via bankbetaling tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

3. Wanneer de wederpartij gerechtigd is om giraal te betalen zal betaling plaatsvinden op een door de leverancier aan te wijzen rekening.

4. Betaling zal geschieden 100% voor aanvang werkzaamheden, levering en/of installatie.

5. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal er geen levering of montage plaats vinden.

6. Alle redelijke kosten die in verband staan met een buitengerechtelijke inning van door de wederpartij verschuldigde bedragen, dienen door haar aan de leverancier te worden vergoed.

Wanneer de leverancier in een gerechtelijke procedure waarbij de wederpartij procespartij is, geheel – of grotendeels – in het gelijk wordt gesteld, is de wederpartij gehouden alle in verband met deze procedure door de leverancier gemaakte kosten te vergoeden óók voor zover deze kosten het door de rechter aan proceskosten toegewezen bedrag overtreffen. Deze clausule kan door de leverancier worden ingeroepen ongeacht of de wederpartij tegen het betreffende vonnis of arrest hoger beroep of cassatie heeft aangetekend.

7. Bij annulering van de overeenkomst door koper/opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30 procent van hetgeen koper/ opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen of, indien dit hoger is, het werkelijke bedrag dat de leverancier door de annulering aan schade en gederfde winst lijdt.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de leverancier als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ter keuze van de leverancier beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kosteloze vervanging van de geleverde of de geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. De leverancier zal niet tot meer gehouden kunnen worden.

2. De leverancier is niet gehouden tot herstel of tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugdelijkheid van: a) zaken afkomstig van, of die zijn voorgeschreven door, de wederpartij, b) de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd, c) door de wederpartij verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Wanneer de leverancier wetenschap had van de betreffende ondeugdelijkheid vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en hij de wederpartij daarvan niet op de hoogte heeft gesteld, is hij in beginsel wel aansprakelijk maar geldt het in de andere leden van dit artikel 10 bepaalde.

3. De leverancier aanvaardt – ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij – geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals – maar niet beperkt tot – vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden, schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

4. Indien de leverancier niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds geleverde resp. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Van overmacht van de leverancier is onder meer sprake in geval van stakingen, ernstige storingen in zijn bedrijf, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

5. Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door de leverancier geen beroep kunnen worden gedaan: a) indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier of van zijn leidinggevende ondergeschikten, of b) indien een zodanig beroep in een voorkomend geval onder de gegeven omstandigheden in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of c) indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en de overeenkomst met een consument is gesloten.

6. Wanneer de leverancier een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet in acht nemen door de wederpartij van bediening- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in natuursteenproducten.

7. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken of schade, onder welke titel dan ook, indien door de wederpartij of door derden reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchting systeem, het rookgasafvoersysteem of enig ander onderdeel van het door de leverancier geleverde of gepresteerde.

8. De leverancier is niet aansprakelijk voor de schade en de gevolgschade aan leidingen of andere voorwerpen

die tijdens de werkzaamheden in wanden en of vloeren aanwezig zijn.

9. Bij montage van de rookgasafvoer vanuit de woonkamer naar de garage en dan door het garage dak zal in de garage de rookgasafvoer standaard middels een enkelwandige rookgasafvoer worden uitgevoerd. Door het garage dak zal de rookgasafvoer dubbelwandig worden uitgevoerd. Op verzoek kan de gehele rookgasafvoer dubbelwandig uitgevoerd worden. Een en ander zal bij de offerte opmaak met de klant worden besproken. Pelletkachelwarmte.nl BV is niet aansprakelijk voor schade volgend uit voorgaande afspraak en keuze in art 9.

10. De pelletkachel niet is onderhouden door Pelletkachelwarmte.nl BV of door een door Pelletkachelwarmte BV aangewezen bedrijf. Alle garantie en aansprakelijkheid komt hierdoor te vervallen.

11. Kiest de koper voor gevelmontage met directe uitmonding dan is deze op de hoogte van de eventuele kans op storingen en rookontwikkeling door de kans op tegendruk in het rookkanaal en of geen juist onderhoud/schoonmaak. De verkoper kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen en of rookontwikkeling en de “schadelijke” gevolgen daarvan. Dit zal altijd in een adviesgesprek naar voren komen en deze risico's worden besproken met de koper. De koper maakt hierin een bewuste keuze om te kiezen voor deze vorm van montage.


Artikel 11 Aansprakelijkheid met betrekking tot bestaande situaties en getoonde afbeeldingen en monsters

1. Wanneer aan de leverancier niet de opdracht is verstrekt ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, dan draagt de wederpartij het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen. Wanneer de leverancier deze geschiktheid wel heeft onderzocht, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.

2. Wanneer de rookkanalen langer dan een termijn van 12 maanden voorafgaand aan de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, niet zijn geveegd bestaan er diverse risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze zijn niet een gevolg van een gebrek in de geleverde zaken of van een gebrek in de verrichte werkzaamheden, dan komen alle hiermee in verband staande schades voor rekening van de wederpartij. Wanneer een en ander wel een gevolg is van een gebrek in de zaken of van de werkzaamheden, geldt het bepaalde in artikel 10.

3. Wanneer er door de wederpartij wordt gekozen voor een “lage- of hoge gevelrookgasafvoer” is de leverancier niet aansprakelijk voor overlast of vervuiling van muren etc. De leverancier niet aansprakelijk voor de keuze van de rookgasafvoer welke op de offerte/koopovereenkomst is gekozen ook al is dit in strijd met de regelgeving. (risico van opdrachtgever)

4. Wanneer de leverancier niet ter plaatse heeft onderzocht of er voldoende luchtcompensatie aanwezig is voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming en het aanbrengen van een voorziening voor luchtcompensatie geen onderdeel van de opdracht is, draagt de wederpartij het risico van het eventueel niet aanwezig zijn van voldoende luchtcompensatie. Wanneer de leverancier dit wel in opdracht van de wederpartij heeft onderzocht, draagt hij in beginsel het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.

5. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Wanneer er bij de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming gebruik wordt gemaakt van natuursteen wijst de leverancier er nadrukkelijk op dat zich – vanwege de aard van het materiaal – substantiële afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde voorbeelden of monsters. Wanneer aan de leverancier niet de opdracht is verstrekt te onderzoeken of te doen onderzoeken of, in verband met de beluchting via de kruipruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de gezondheid direct of indirect schade kunnen toebrengen, dan draagt de wederpartij het risico van eventuele gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen. Wanneer de leverancier de kruipruimte wel heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.


Artikel 12 Geschillenregeling

1. Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen rechter.


Artikel 13 Aanbiedingen

1. Op alle aanbiedingen wordt de garantie verstrekt. (zie ook garantie bepalingen)

2. Aanbiedingen, zoals showroomaanbieding, worden geleverd in de staat zoals deze in de showroom zijn. 


Artikel 14 Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Leveringsvoorwaarde bij het afhalen van een product

- U komt alles bij ons ophalen en rekent contant of per pin af.

- U dient het product vooraf te controleren.

- Aanvullende diensten worden, in rekening gebracht.

- In onze winkel geven onze medewerkers u zo goed mogelijk gratis advies. De medewerkers in onze winkels zijn echter geen installateurs.

- Mondeling verstrekt advies is soms voor meerdere uitleggen vatbaar en kan ook verkeerd geïnterpreteerd worden.

- Als u heeft gekozen voor een showroom model zijn wij niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan binnen/buiten kant en/of kleurverschillen.

- Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van een installatie als deze niet door ons uitgevoerd is.

- Wat nou als u denkt dat u alles goed geïnstalleerd heeft en er toch een probleem ontstaat? Dan kunt u uiteraard een beroep op ons doen. Wij zullen echter alle dienstverlening bij u in rekening brengen.

- Zorg ervoor dat u beschikt over goed en gedegen vervoer. Onze producten zijn niet alleen groot, maar ook in verschillende dozen verpakt. Uw auto zit snel vol. Als u uw spullen zelf komt afhalen, is eventuele transportschade voor eigen risico.

- Wij helpen u graag met inladen maar de eventuele schade aan auto zijn voor u eigen rekening.

- Als u gekozen heeft voor het ophalen van de goederen, zult u de goederen ook bij ons moeten omruilen als er iets aan de hand is.

- Voorwaarde hierbij is dat het onbeschadigde, niet gebruikte artikel in de originele onbeschadigde verpakking wordt teruggebracht in een van onze winkels. U dient de betaalde kassabon of factuur te tonen.

- Toch bij u op locatie komen kijken omdat dit praktischer is (omdat alles al geïnstalleerd is), dan is dat geen probleem, maar dan betaalt u wel altijd onze voorrijkosten en eventuele arbeid.


Leveringsvoorwaarde bij het bezorgen

- Lees de gebruiksaanwijzing van het geleverde product.

- Gebruik geen hardhout pellets of pellets zonder keurmerk (De Lange Ursem )

- U heeft gekozen voor het afleveren van de goederen.

- U dient het product zelf te controleren.

- U zet het product zelf in elkaar.

- U zet het product zelf op de plaats.

- U sluit het product zelf aan.

- Wij tillen/brengen de goederen niet naar binnen, mits anders overeen gekomen.

- Het pad dient goed begaanbaar en bestraat te zijn.

- Indien onze chauffeur om wat voor rede dan ook zijn product niet kan afleveren. (niemand aanwezig , onbegaanbare weg)Zullen gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

- Aanvullende diensten worden, in rekening gebracht.

- Als u heeft gekozen voor een showroom model zijn wij niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan binnen/buiten kant en/of kleurverschillen in de lak .

- Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van een installatie als deze niet door ons uitgevoerd is.

- Wat nou als u denkt dat u alles goed geïnstalleerd heeft en er toch een probleem ontstaat? Dan kunt u uiteraard een beroep op ons doen. Wij zullen echter alle dienstverlening bij u in rekening brengen.

- Onbeschadigde, niet gebruikte artikel in de originele onbeschadigde verpakking kan worden teruggebracht in onze winkel. U dient de betaalde kassabon of factuur te tonen met uitsluiting van speciaal bestelde items zoals pelletkachels, houtkachels, elektronica of andere onderdelen.

- Toch bij u op locatie komen kijken omdat dit praktischer is (omdat alles al geïnstalleerd is), dan is dat geen probleem, maar dan betaalt u wel altijd onze voorrijkosten en eventuele arbeid.

Bezorg kosten in ons werkgebied tot 40 km €75,-, Buitengebied op aanvraag.

Installatie door ons geleverde haard/kachel aangesloten op bestaand kanaal niet door ons geïnstalleerd

- U krijgt van ons garantie op de door ons geleverde goederen.

- Indien een bestaand rookkanaal niet jaarlijks wordt geveegd door een erkend schoorsteenveger kan er geen aanspraak worden gemaakt op het functioneren van het geleverde product

- Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met het door ons geleverde product, dan kunnen wij bij u langs komen om deze problemen te beoordelen en samen met u te kijken naar een oplossing.

- Als na ons bezoek blijkt dat de problemen niet veroorzaakt worden door ons geleverde product zitten hier kosten aan verbonden (voorrijkosten en eventuele arbeid).

- Blijken de problemen te komen door het stoken van nat hout of hardhout pellets dient u de voorrijkosten ook te betalen (In ons werkgebied tot 40 km €75,- (buiten het werkgebied op nacalculatie).

- Blijken problemen te komen door een niet juist gebruik van het geleverde product kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

- De verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van u rookkanaal kunnen wij nemen als eventueel door ons geadviseerde aanpassingen ook uitgevoerd worden. Deze aanpassingen worden aanvullend berekend (arbeid en materiaal).

- U heeft geen garantie op breuk van binnenwerk, keramiek of glas, daarvoor komen wij ook niet op locatie.


Artikel 15 Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen/1 week na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

>De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

>De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

>De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

>De pelletkachel een defect heeft gekregen als deze niet is onderhouden door Pelletkachelwarmte.nl BV of door een door Pelletkachelwarmte BV aangewezen bedrijf.

>De pelletkachel niet is onderhouden door Pelletkachelwarmte.nl BV of door een door Pelletkachelwarmte BV aangewezen bedrijf. Alle garantie en aansprakelijkheid komt hierdoor te vervallen.

>Hardhout pellets gebruikt zijn in de pelletkachel

>Pellets van De Lange Ursem zonder keurmerk

>Het rookkanaal niet door een erkend bedrijf is gereinigd

>De service periode overschreden is (melding van service te lang genegeerd)

6. Pelletkachels en ketels

Pelletkachelwarmte.nl BV biedt 2 jaar garantie op de pelletkachels, pelletketels en moederhaarden, mits de gebruiker zich houdt aan de algemene gebruikersrichtlijnen. Deze staan vermeld in alle handleidingen behorende bij de kachels en ketels die wij aanbieden op onze website.

Voor showroommodellen, eigen montage en aanbiedingen geld een aangepaste garantie van 1 jaar.

7. Onderdelen

Op onderdelen zit 2 jaar garantie, met uitzondering van:

- de branderkorf

- het gloeielement 

- de stalen vlamplaat

- glas ruit van de deur

- afstandsbediening 1 jaar

- schoorsteenkanaal/ rookgasafvoer

Bovenstaande onderdelen vallen niet onder de garantie omdat dit onderdelen zijn die aan slijtage onderhevig zijn; de slijtage is afhankelijk van het gebruik. Deze onderdelen zullen eerder slijten wanneer men de verkeerde pellets gebruikt en/of de kachel vaak aan/uit wordt gezet.

- de hele pelletkachel; als deze is verhuist naar een andere woning of naar een andere plek anders dan door de leverancier is gemonteerd

- de pelletkachel tijdens een verbouwing niet goed is opgeborgen/afgedektarrow_drop_up arrow_drop_down